MIS 4.0 Dashboard โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

847

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 6,399 คน / 8,731 ครั้ง)

รายละเอียด

21

Admit วันนี้ (เดือนนี้
(เดือนนี้ 398 คน / 424 ครั้ง)

รายละเอียด

39

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 278 คน / 476 ครั้ง)

รายละเอียด

46

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 514 คน / 617 ครั้ง)

รายละเอียด

โรคติดต่อที่สำคัญ

อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้

รหัส506 ชื่อโรค จำนวน(ราย)
02 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน [02] Acute diarrhea, Diarrhea,Infantile diarrhea, Gastroenteritis,Enteritis,Summer diarrhea 8
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ [18] Pyrexia of unknown origin,P.U.O.,Fever cause 1
66 ไข้เด็งกี่ [66] Dengue fever [classical dengue] 1