MIS 4.0 Dashboard โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

634

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 4,056 คน / 5,124 ครั้ง)

รายละเอียด

9

Admit วันนี้ (เดือนนี้
(เดือนนี้ 238 คน / 243 ครั้ง)

รายละเอียด

16

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 232 คน / 355 ครั้ง)

รายละเอียด

11

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 236 คน / 268 ครั้ง)

รายละเอียด

โรคติดต่อที่สำคัญ

อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้

รหัส506 ชื่อโรค จำนวน(ราย)
66 ไข้เด็งกี่ [66] Dengue fever [classical dengue] 7
30 ไข้มาลาเรีย [30] Plasmodium falciparum malaria 1
37 ซิฟิลิส [37] Syphilis 1